Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych na potrzeby świadczenia usług jest:

Redpanda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 80/82 lok. 452 Warszawa – zwane dalej Redpanda.

Dane kontaktowe administratora – Redpanda

Z Redpanda może się Pani/Pan skontaktować:

telefonicznie pod numerem: 666 686 646,
pod adresem e-mail: biuro@redpanda.pl

Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy Redpanda

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

– wykonania umowy o współpracy (w tym m. in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług,), podstawą przetwarzania jest niezbędność tych danych do wykonania umowy o współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b) – RODO),

– spełnienia ciążących na Redpanda obowiązków prawnych umożliwiających realizację umowy o współpracy wynikających z prawa polskiego, w szczególności poprzez pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych przez Panią/Pana, albowiem przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) – RODO,

– w celach analitycznych lub statystycznych- podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Redpanda (art. 6 ust. 1 lit. f) – RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju Redpanda,

– badania satysfakcji ze świadczenia usług – ponieważ przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Redpanda(art. 6 ust. 1 lit. f) – RODO), którym jest prowadzenie badań satysfakcji ze świadczonych przez Redpanda usług,

– ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanym ze świadczeniem usług w ramach umowy o współpracy  lub z przetwarzaniem danych osobowych – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Redpanda (art. 6 ust. 1 lit. f) – RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

– w celu kierowania do Pani/Pana przez Redpanda treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Redpanda (art. 6 ust. 1 lit. f) – RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail, zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

– upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy lub organy państwowe,

– funkcjonariusze publiczni np. notariusz, komornik,

– współpracujące z Redpanda w celu realizacji usług określonych umową o współpracę, świadczące usługi: z zakresu doręczenia korespondencji i przesyłek, drukarskie i archiwalne, informatyczne i telekomunikacyjne, księgowo-finansowe i podatkowe, doradcze, audytorskie i kontrolne, prawne i windykacyjne.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, tj. w zakresie:

– wykonania umowy o współpracy – do momentu realizacji całości obowiązków wynikających z umowy przez obie strony lub do momentu zakończenia obowiązywania umowy z przyczyn zgodnych z obowiązującymi przepisami,

– spełnienia ciążących na Redpanda obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa,

– świadczenia usług w ramach umowy o współpracy – do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o współpracy,

– analitycznych lub statystycznych – do momentu sporządzenia podsumowania przeprowadzonych badań analitycznych lub statystycznych,

– badania satysfakcji ze świadczonych usług – do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o współpracy,

– ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń związanych ze świadczeniem usług na podstawi umowy o współpracy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, do chwili odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Redpanda albo wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

Przysługujące Pani/Panu prawa

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia), ograniczenia ich przetwarzania, ich przeniesienia lub usunięcia.

W celu skorzystania z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się z Redpanda w sposób wskazany powyżej.

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

Prawo do sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu lub celach wskazanych wyżej.

Przyczyną sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu lub celach, co do których wyraził/a Pani/Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z Redpanda w sposób wskazany powyżej. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych osobowych oraz konsekwencjach ich niepodania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o współpracy. Informacja o przetwarzaniu danych w sposób zautomatyzowany

Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie danych polega na wykorzystaniu danych do oceny niektórych informacji o Panu/Pani, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji czy zainteresowań.